Gyakran Ismételt Kérdések


Miért kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni, mikor nem léptem be semmilyen társulatba?

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) és végrehajtásáról szóló 160/1995 (XII.26.) Korm. rendelet (R) szabályozza a vízgazdálkodási társulatok szervezetét, működését, megalakulását és megszűnését.

„34. §. (3) A társulat az e törvényben meghatározott közfeladatait szolgáló tevékenységét az érdekeltségi területén végzi.

(4) A társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

(5) A társulat tagjai kötelesek a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység arányában hozzájárulni.”

A Komáromi Vízitársulat 1962.ben alakult. A kilencvenes évek végén tagjai kezdeményezték a társulat érdekeltségi határainak kibővítését. A törvényi szabályozásból következik a vízitársulati tagsági viszony. A Vgt. hivatkozott 34. §. (4) bekezdése szerint a már működő társulatba nem kell belépni, mert a tagsági jogviszony a Társulat érdekeltségi területén fekvő ingatlan-tulajdon alapján jön létre. Amennyiben a tulajdonos eladja az ingatlant vagy szerződéssel mást hatalmaz fel annak használatára és a szerződésben a használó vállalja az ingatlan terheinek viselését, a tulajdonos mentesül az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól. E tényt természetesen hitelt érdemlően kell a Társulat felé igazolni (pl. adás-vételi, bérleti, haszonbérleti szerződés megküldésével). A 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §. (3) bek. szerint, ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, az köteles a társulat intézőbizottságához írásában bejelenteni.

A társulati forma sajátos szervezet, nem szövetkezet és nem gazdasági társaság. Fő jellemzője, hogy állami, önkormányzati feladatot képező vízimunkák elvégzésére jött létre. A társulatnak a területileg érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok a tagjai (kényszertagság). Esetünkben, mint működő társulat esetében a tagsági viszonyt a társulat érdekeltségi területén lévő ingatlanok tulajdonlása/használata hozza létre a törvény erejénél fogva, azaz nem kell belépési nyilatkozat a tagsági viszony létrejöttéhez. A tag pedig köteles a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység arányában hozzájárulni

Miért kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni, mikor a Társulat semmit nem csinál és nincs is árok a földem végén?

A társulat a Vgt-ben meghatározott közfeladatait szolgáló tevékenységét az érdekeltségi területén, állami és önkormányzati tulajdonban lévő, az alapszabály mellékletét képező térképi ábrázolással jelölt jegyzett tőkéjébe tartozó vízi létesítményeken végzi. Nem feladata azoknak a vízfolyásoknak, árkoknak a fenntartása, amelyek nem tartoznak a Társulat jegyzett tőkéjébe. Ezeknek a fenntartásáról a vízilétesítmény tulajdonosának kell gondoskodni. A fent említett jogszabály alapján nem csak a közvetlen vízfolyás partja melletti tulajdonosok kötelesek érdekeltségi hozzájárulást fizetni.

A társulat által végzett munkát, valamint az ennek fedezetét biztosító érdekeltségi hozzájárulás mértékét a tagok az évi rendszerességgel megtartott küldöttgyűlésen határozzák meg. Ugyanez a küldöttgyűlés fogadja el a társulat által elvégzett munkákat.

A Vgt. szerint tagok hozzájárulásának mértékét és fizetésének határidejét úgy kell megállapítani, hogy - az egyéb forrásokat is figyelembe véve - fedezze a társulat által elvégzendő közfeladatok minden közvetlen és közvetett költségét, a vízkár-elhárításra képzett tartalék összegét, a költségként el nem számolható kiadásokat. A térségi vízgazdálkodási feladataink ellátásához. Társulatunk esetében az érdekeltségi hozzájárulás jelenlegi mértéke sajnos nem biztosítja valamennyi jegyzett tőkés mű 100 %-os mértékű folyamatos fenntartását, szükséges felújítását.

Ha valamely térségben társulat nem működik, a térség vízgazdálkodási közfeladatait a területileg illetékes önkormányzat vagy az állam látja el. (Ez esetben a térség valamennyi ingatlan tulajdonosa vagy használója által kötelezően fizetendő közcélú érdekeltségi hozzájárulás 2003. évre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi helyettes államtitkára által megállapított mértéke 1.900.-2.890 Ft/ /ha/év.)

Én kaptam kivetést, de a szomszéd terület tulajdonosa nem.

A Vgtv hivatkozott 34. §. (4) bekezdése szerint a már működő társulatba nem kell belépni, mert a tagsági jogviszony a Társulat érdekeltségi területén fekvő ingatlan-tulajdon alapján jön létre. Amennyiben a tulajdonos eladja az ingatlant vagy szerződéssel mást hatalmaz fel annak használatára és a szerződésben a használó vállalja az ingatlan terheinek viselését, a tulajdonos mentesül az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól. E tényt természetesen hitelt érdemlően kell a Társulat felé igazolni (pl. adás-vételi, bérleti, haszonbérleti szerződés megküldésével). A 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §. (3) bek. szerint ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, az köteles a társulat intézőbizottságához írásában bejelenteni.

A hatályos jogi szabályozás szerint a vízitársulat csak a tulajdonosi adatokat kaphatja meg az ingatlan-nyilvántartásból, a földhasználók adatait sajnos nem. Ebből következik, hogy ha a tagok nem jelentik be a földhasználaton alapuló tagsági viszony változását, egyes tagok felderítése és részére az érdekeltségi hozzájárulásról szóló értesítés megküldése hosszú időt vesz igénybe.

Nem jó a terület, ami alapján kivetették a hozzájárulást.

Társulatunk alapelve, hogy csak a tényleges tagsági viszony és a tag ténylegesen tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan területe után állapítja meg az érdekeltségi hozzájárulás mértékét. Sajnos előfordul, hogy a társulat adatnyilvántartásában hibásan szerepel tagi adat. Ezért is kérjük a tagokat az érdekeltségi hozzájárulásról szóló kiértesítésen, hogy szíveskedjenek az általunk közölt adatokat felülvizsgálni és az eltéréseket jelezni. Ennek alapján társulatunk a rendelkezésére álló adatokat haladéktalanul kijavítja.